Polityka Prywatności i Plików Cookies

Data publikacji: 26.06.2024

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Wszelkie dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo poważnie. Polityka prywatności, którą czytasz, dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością.
Poniższy dokument oparty jest na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: katarzyna@letsdog.pl oraz numerem telefonu: +48 608 772 769 lub na poniższy adres.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jestem ja, czyli LTA Katarzyna Jakubowska, z siedziba we Wrocławiu przy ul. płk. F. Nulla 4/1, 51-677 Wrocław, NIP 894 28 10 401

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

CEL PRZETWARZANIA:

Kontakt z Tobą czyli Identyfikacja nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub adres email – w zakresie danych niezbędnych lub nadmiarowych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania.

ZAKRES DANYCH:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO

CEL PRZETWARZANIA:

Złożenie i realizacja zamówienia na usługi / produkty

ZAKRES DANYCH:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji
 • dodatkowo: NIP i dane o prowadzonej działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO

CEL PRZETWARZANIA:

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

ZAKRES DANYCH:

 • dane dotyczące działalności gospodarczej
 • NIP
 • imię i nazwisko
 • adres

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO

CEL PRZETWARZANIA:

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

ZAKRES DANYCH:

 • dane dotyczące działalności gospodarczej
 • NIP
 • imię i nazwisko
 • adres
 • dane zawarte w treści reklamacji
 • numer rachunku bankowego

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO

CEL PRZETWARZANIA:

Cel marketingowy czyli realizacja działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

ZAKRES DANYCH:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • nazwa konta na platformie Instagram i Facebook

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO,
 • prawo telekomunikacyjne
 • UŚUDE – zgoda na kanał komunikacji na zamówienie danych treści np. newslettera.

CEL PRZETWARZANIA:

Twój wizerunek – jeśli uczestniczysz w szkoleniu lub innym naszym wydarzeniu na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać i rozpowszechniać Twój wizerunek w ramach realizacji naszych działań marketingowych poprzez zamieszczenie filmu lub zdjęć ze szkolenia np. na kanale Organizatora w serwisach YouTube, Vimeo lub portalach społecznościowych i materiałach promocyjnych oraz naszych stronach internetowych

ZAKRES DANYCH:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • art. 81 ust 1 i 2 prawo autorskie.

CEL PRZETWARZANIA:

Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony

ZAKRES DANYCH:

 • IP
 • zachowanie użytkownika na stronie

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO

CEL PRZETWARZANIA:

Wykorzystanie cookies na stronie

ZAKRES DANYCH:

 • IP
 • zachowanie użytkownika na stronie

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO

CEL PRZETWARZANIA:

Zarządzanie profilami administratora w social mediach

ZAKRES DANYCH:

 • dane, jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Czy muszę podawać swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do
korzystania z naszych usług i prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre Twoje dane są
niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa w tym
dokumencie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

✓ wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

✓ rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub

✓ zawarcie i realizacja umowy, lub

✓ realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, lub

✓ spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

2) jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,

3) dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

4) dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich
czynności.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi, spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących
przepisów prawa.

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi
księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej)
korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas
też odpowiednie władze.

W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego
celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem
Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
1)     osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom  i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki,
2)     podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie  w realizacji ściśle określonego celu (np.
biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna),
3)     innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom w przypadku zgłoszenia przez nich
żądania udzielania informacji opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa).

Czy i komu udostępniacie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:
1)wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym
momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona.
2)udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi.
3)w szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do
tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu
rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego).

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w
przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do
żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Pozyskane dane Administrator może przekazywać innym podmiotom, wyłącznie, gdy zezwala mu na to
podstawa prawna.

Niektórzy z dostawców usług dla Administratora mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG). Przy przekazywaniu danych poza obszar EOG Administrator zachowuje
wzmożoną ostrożność. Weryfikuje, czy dostawy gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych,
zgodny z wymogami prawnymi obowiązującymi na terenie EOG. W przypadku przekazywania danych
osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Administrator weryfikuje, czy dany
podmiot przystąpił do programu ochrony danych UE-USA i znajduje się na liście organizacji
certyfikowanych, prowadzonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Jak chronicie moje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

1. do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny”
(zgodnie z art. 12  i 13 RODO),

2. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

3.  wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj.
poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,

4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

5. prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora
(zgodnie z art. 20 RODO),

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn.
mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli
wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy  do przetwarzania, nadrzędne wobec
Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu
bezpośredniego.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

8. wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do
bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:
a. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
b. złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
c. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administrator z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego
oświadczenia:

a. drogą e-mailową pod adresem: katarzyna@letsdog.pl
lub
b. pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:
LTA Katarzyna Jakubowska, 51-677 Wrocław, ul. Nulla 4/1
dopisek: dane osobowe

9. ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Czy aktualizujemy politykę prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres
funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji Polityki prywatności jest podana na
początku.

Newsletter

Jeżeli na stronie internetowej znajduje się taka możliwość, użytkownik może zapisać się do newsletter.
Dane osobowe, które użytkownik podaje w celu otrzymania newslettera obejmują: imię, nazwisko, adres
poczty elektronicznej lub numer telefonu, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
przetwarzane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taka zgoda
może być wycofana w każdym czasie.

Linki do innych stron

Strona może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz na link innej strony, zostaniesz do niej
przekierowany. Należy pamiętać, że te zewnętrzne podmioty nie są przez nas obsługiwane. Dlatego
Administrator zaleca niezależnie – zapoznanie się z polityką prywatności tych stron. Administrator nie
ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez
strony trzecie.

Uzasadniony interes Administratora

Administrator może przetwarzać dane w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) np. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Ilekroć Administrator przetwarza dane
osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, stara się przeanalizować i zrównoważyć swój
interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa
tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Ochrona danych

Administrator wykorzystuje wszelkie dostępne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
prawidłową ochronę danych osobowych. W szczególności zabezpiecza je przed zniszczeniem,
przypadkową utratą, ujawnieniem osobom nieuprawnionym, zmianą i weryfikuje zakres dostępu.
Administrator realizuje prawa osób, których dotyczy przetwarzanie danych.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików
cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu
mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z
różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik
widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są
niezbędne do działania serwisów LTA Katarzyna Jakubowska.

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji(ang. user input cookies)
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas
 • trwania sesji (ang. authentication cookies)
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas
 • trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, dotworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Korzystając ze Strony użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w
swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi
cookies. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób
korzystania  z Witryny, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Administrator zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwisy
mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym
uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.
Scroll to Top